T-CAP AQUAREA KIT-WXC16H9E8

Trifazio maitinimo modelis.

Šildymo galia, kai A+7ºC, W+35ºC: 16 kW;

COP, kai A+7ºC, W+35ºC : 4,28;

Šildymo galia, A-7ºC, W+35ºC: 16 kW;

COP, kai A-7ºC, W+35ºC: 2,49;

Šildymo galia, kai A-15ºC, W+35ºC: 16 kW;

COP, kai A-15ºC, W+35ºC: 2,56;

Integruotas tenas: 9 kW;

Šaldymo galia: 12,2 kW.

6,085.00

Trifazio maitinimo modelis.

Šildymo galia, kai A+7ºC, W+35ºC: 16 kW;

COP, kai A+7ºC, W+35ºC : 4,28;

Šildymo galia, A-7ºC, W+35ºC: 16 kW;

COP, kai A-7ºC, W+35ºC: 2,49;

Šildymo galia, kai A-15ºC, W+35ºC: 16 kW;

COP, kai A-15ºC, W+35ºC: 2,56;

Integruotas tenas: 9 kW;

Šaldymo galia: 12,2 kW.