T-CAP AQUAREA KIT-WXC12H9E8

Trifazio maitinimo modelis.

Šildymo galia, kai A+7ºC, W+35ºC: 12 kW;

COP, kai A+7ºC, W+35ºC : 4,74;

Šildymo galia, A-7ºC, W+35ºC: 12 kW;

COP, kai A-7ºC, W+35ºC: 2,72;

Šildymo galia, kai A-15ºC, W+35ºC: 12 kW;

COP, kai A-15ºC, W+35ºC: 2,42;

Integruotas tenas: 9 kW;

Šaldymo galia: 10 kW.

Sale!

5,070.00 4,990.00

Trifazio maitinimo modelis.

Šildymo galia, kai A+7ºC, W+35ºC: 12 kW;

COP, kai A+7ºC, W+35ºC : 4,74;

Šildymo galia, A-7ºC, W+35ºC: 12 kW;

COP, kai A-7ºC, W+35ºC: 2,72;

Šildymo galia, kai A-15ºC, W+35ºC: 12 kW;

COP, kai A-15ºC, W+35ºC: 2,42;

Integruotas tenas: 9 kW;

Šaldymo galia: 10 kW.