T-CAP AQUAREA KIT-WXC09H3E8

Trifazio maitinimo modelis.

Šildymo galia, kai A+7ºC, W+35ºC: 9 kW;

COP, kai A+7ºC, W+35ºC : 4,84;

Šildymo galia, A-7ºC, W+35ºC: 9 kW;

COP, kai A-7ºC, W+35ºC: 2,85;

Šildymo galia, kai A-15ºC, W+35ºC: 9 kW;

COP, kai A-15ºC, W+35ºC: 2,56;

Integruotas tenas: 9 kW;

Šaldymo galia: 7 kW.

Sale!

4,550.00 4,390.00

Trifazio maitinimo modelis.

Šildymo galia, kai A+7ºC, W+35ºC: 9 kW;

COP, kai A+7ºC, W+35ºC : 4,84;

Šildymo galia, A-7ºC, W+35ºC: 9 kW;

COP, kai A-7ºC, W+35ºC: 2,85;

Šildymo galia, kai A-15ºC, W+35ºC: 9 kW;

COP, kai A-15ºC, W+35ºC: 2,56;

Integruotas tenas: 9 kW;

Šaldymo galia: 7 kW.