Prekių pristatymas

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie asmeninių duomenų rinkimą, apdirbimą ir naudojimą įmonės UAB „RESEFAS“ veikloje (toliau – UAB „RESEFAS“).
Internetinės prekybos sėkmę lemia Vartotojų pasitikėjimas tinkamai panaudojamais ir apsaugomais Jų duomenimis. Asmens duomenų apsaugos reikalavimams yra skiriamas ypatingas dėmesys. Vartotojų duomenų rinkimas, apdorojimas (saugojimas, redagavimas, siuntimas, blokavimas ir ištrynimas) ir naudojimas, išimtinai remiasi galiojančiais duomenų apsaugos nuostatais, Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos įstatymais ir rekomendacijomis.
Pateikiame apibendrintą paaiškinimą apie Vartotojų duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo principus:

 1. Asmeniniai duomenys. Asmeniniai duomenys yra inventoriniai duomenys, kaip, pavyzdžiui, asmens vardas arba adresas, ir vartotojo duomenys, kaip, pavyzdžiui, el. pašto adresas ir IP adresas. Šie duomenys tampa galiojančiais, kai Vartotojas dalyvauja apklausose arba konkurse, ar prisiregistruoja svetainėje naujienlaiškių gavimui (žiūrėkite 2 punktą) arba/ir lankant bendrovės  elektroninį  tinklalapį (žiūrėkite 3 ir 4 punktus).
  2. Lankantis  UAB „RESEFAS“ elektroninėje parduotuvėje, Vartotojų asmeniniai duomenys nėra renkami, apdorojami ar naudojami. Jei asmeniniai duomenys yra renkami, apdorojami ir naudojami, UAB „RESEFAS“ turi laikytis Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymų. Su duomenimis bus elgiamasi ypač konfidencialiai. Jokie asmeniniai duomenys nebus teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Vartotojas duos tam specialų leidimą arba UAB „RESEFAS“ turės juridinę teisę naudoti šiuos duomenis, pvz. dėl teisminių potvarkių ar oficialios tvarkos. UAB „RESEFAS“ galės panaudoti Vartotojų asmeninius duomenis marketingo tikslais tik tuo atveju, jeigu Vartotojas to neuždraus.
 2. Duomenų naudojimas. Vartotojui naudojantis UAB „RESEFAS“ internetinėmis paslaugomis, mes privalome keturioms darbo dienoms išsaugoti kompiuterio domeno vardą arba IP adresą, kliento failą-prašymą (failo pavadinimą ir universalųjį adresą), http atsakymo kodą, internetinį puslapį, iš kurio Vartotojas lankosi, taip pat datą ir Vartotojo vizito trukmę. Šie duomenys yra saugomi, norint išaiškinti UAB „RESEFAS“ internetinės linijos ir telekomunikacijos paslaugų/įrangos veikimo sutrikimus ir/ar apskaitos tikslais. Vartotojo duomenys nebus vertinami asmeninio naudojimo generacijos tikslais. Veikimo sutrikimo ar netinkamo vartojimo atvejais UAB „RESEFAS“ pasilieka teisę informuoti viešuosius valdžios įstatymo vykdytojus. Vartotojo duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, taip pat nepateks tretiesiems asmenims.
  4. Duomenų pataisymas ir panaikinimas. Jeigu Vartotojui kyla įtarimų, kad UAB „RESEFAS“ saugomi Jo asmeniniai duomenys yra netikslūs arba Vartotojas pageidauja, kad jie būtų panaikinti, Vartotojas turi pranešti apie tai UAB „RESEFAS“ elektroniniu paštu arba kontaktiniu telefonu.
  5. UAB „RESEFAS“ neturi įsipareigojimų kitų internetinių puslapių partneriams. Jeigu UAB „RESEFAS“ puslapyje nurodomi įvairūs partneriai, su kuriais bendradarbiaujama  internetiniais ryšiais ir kurie turi veikiančias internetines svetaines, už partnerių veiksmus ir atsakomybę dėl asmens duomenų apsaugos,  UAB „RESEFAS“ neatsako.
  6. Duomenų apsauga.  UAB „RESEFAS“ užtikrina Vartotojų duomenų saugumą, tačiau negali būti atsakinga už Vartotojų duomenų atskleidimą, klaidingai persiunčiant duomenis ar trečiųjų asmenų neteisėtą priėjimą prie duomenų.

 

Vartotojų teisių apsauga

Vartotojas turi gauti aiškią ir pilną informaciją, kurios pakaktų nuspręsti ar verta pirkti prekę ir prisiimti kitokius įsipareigojimus; jam perkant prekę ar užsisakant paslaugą, remiantis ekvivalentiškumo principu, turi būti suteikiama atsitraukimo galimybė iki paskutinio momento; pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo užtikrinti saugų ryšio kanalą, siekiant išvengti bet kokio finansinės informacijos perėmimo; turi būti vartotojui suteikta teisė atsisakyti sutarties be baudos, nenurodant priežasties per tam tikrą laikotarpį. Šias pagrindines vartotojų teisių apsaugos sritis reguliuoja Europos Sąjungos teisės aktai ir juos įgyvendinantys nacionaliniai teisės aktai. Skaidrumas ir efektyvi vartotojų apsauga – įtvirtina, kad vartotojams, dalyvaujantiems elektroninėje komercijoje turi būti suteikta skaidri ir efektyvi jų teisių apsauga, kurios lygis ir laipsnis nėra mažesnis nei taikoma tradicinėje komercijoje (IT teisėje ekvivalentiškumo principas). Šis principas turi būti taikomas verslu užsiimančiam asmeniui, jo veiklai, tiekėjo siūlomoms prekėms ir paslaugoms, sutarties sudarymui ir vykdymui, o jo įgyvendinimas paremtas (informacijos, kuri privalo būti pateikta išsami, pilna, aiškiai suvokiama, nenaudojant žargono ar neaiškios, “užmaskuotos” teisinės kalbos, pateikimu. Tai fundamentalusis vartotojų apsaugos elektroninėje komercijoje principas.  Lietuvoje įgyvendinamas  Lietuvos Respublikos  ūkio ministro  įsakymo Nr. 258 “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo” 7, 11 ir 12 punktų nuostatomis,  įtvirtinančiomis galimybes vartotojui susipažinti su kuo išsamesne informacija apie verslu užsiimančio asmens vykdomą veiklą, jo siūlomas prekes ir paslaugas, sutarties sudarymo stadijas, priemones, naudojamas sutarties sudarymui, galimybe ištaisyti klaidas, o taip pat pateikti sutarties sudarymo patvirtinimą, sutarties procedūros turinio išsaugojimą ateičiai  bei skaidrumą vykdant sutartis. ES teisės aktuose, ypač Direktyvose 97/7/EB, taip pat Elektroninės komercijos Direktyvoje yra  įtvirtinami  pateiktinos  bendrosios  informacijos  reikalavimai  ir  nuostatos  dėl  elektroniniu būdu sudaromų  sutarčių.  Vartotojų apsaugos  elektroninėje erdvėje principai įtvirtina fundamentalias nuostatas, skirtas vartotojų interesų apsaugai užtikrinti, apimančias skaidrumą informacijos kokybei ir kiekybei.

Teisė į išankstinę informaciją iki sutarties sudarymo

Elektroninėje erdvėje, pasižyminčia anonimiškumu, ypač aktualu užtikrinti vartotojų teisę į išankstinę informaciją. ES lygmeniu išsamus išankstinės informacijos, kuri turi būti pateikiama vartotojui prieš sudarant bet kokią nuotolinės prekybos sutartį, sąrašas yra įtvirtintas Direktyvos 97/7EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinėmis prekybos sutartimis  4 straipsnyje. Lietuvoje šį išankstinės informacijos sąrašą įtvirtina CK 6.366 str. 5 dalis. Elektroninės komercijos Direktyvos 200/31/EB 5 str. 1 dalis nustato, kad lengvai turi būti gaunama informacija apie geografinį adresą, kuriuo įsisteigęs paslaugos teikėjas, paslaugos teikėjo rekvizitus, įskaitant jo elektroninio pašto adresą, kurie padėtų su juo greitai susisiekti ir tiesiogiai bei efektyviai bendrauti; jei paslaugos teikėjas užsiregistravęs  įmonių ar panašiame viešajame registre,  įmonių registrą,  į kurį  įrašytas paslaugų teikėjas, ir jo registracijos numerį ar analogišką identifikavimo priemonę  tame  registre. UAB „RESEFAS“ internetinėje parduotuvėje „resefas.lt“ skyriuje „Kontaktai“ Vartotojams pateikta visa teisės aktais nustatyta informacija.

Teisė patvirtinti sutarties sudarymą

Vartotojų interesų užtikrinimui, siekiant išvengti dviprasmybių ar atsitiktinių klaidų, sudarant sutartį interneto tinkluose, o taip pat įgalinant pakoreguoti arba pakeisti prekių ar teikiamų paslaugų užsakymą, suteikiama jiems teisė patvirtinti sutarties sudarymą. Sutarties sudarymo patvirtinimas reiškia, kad vartotojas išreiškia sąmoningą ir tvirtą apsisprendimą sudaryti sutartį.  Sutarties sudarymo patvirtinimo procedūra aprašyta PIRKIMO TAISYKLIŲ „Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas“ apraše. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Apmokėti”.

resefas.lt“ nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad „resefas.lt“ patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

Teisė atsisakyti sutarties vartotojo aspektu

Direktyva 97/7/EB 6 str. 1 dalimi įtvirtina, kad pagal kiekvieną nuotolinę sutartį vartotojas, be nuobaudos dėl sutarties nutraukimo gali atsisakyti sutarties, nenurodydamas priežasties, per 7 darbo dienas. Tuo pačiu šia straipsnio dalimi nustatoma sąsają su 5 straipsniu, pabrėžiant jo svarbą terminų skaičiavimui, nustatant, kad 7 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai vartotojas gauna tiekiamas prekes, jei buvo įvykdyti 5 straipsnyje nurodyti įsipareigojimai. Jei vartotojui nebuvo pateiktas raštiškas, informacijos patvirtinimas, vartotojas turi teisę atsisakyti nuo sutarties per tris mėnesius nuo jos sudarymo dienos, jei informacijos pateikimas neužtruko  ilgiau nei 3 mėnesius. Direktyva sukonkretina, kad šis trijų mėnesių terminas prekių tiekimo  atveju  prasideda  nuo  prekių  gavimo, teikiant  paslaugas nuo  sutarties  sudarymo dienos. Tačiau jei informacijos patvirtinimas buvo pateiktas per trijų mėnesių terminą, 7 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo informacijos patvirtinimo gavimo dienos.

UAB „RESEFAS“ elektroninėje parduotuvėje sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve „resefas.lt“, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) arba paskambinę telefonu +37066367484 ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos..

Prekės ar paslaugos pagrindinės savybės

                      UAB „RESEFAS“ internetinėje parduotuvėje „resefas.lt“ išsamiai pateikiama informacija apie prekes ir paslaugas. Pateikiamos informacijos kiekis suteikia vartotojui galimybę apsispręsti dėl siūlomos prekės ar paslaugos įsigijimo. Internetinėje parduotuvėje siūlomos prekės gali būti patvirtintos autorystės (autoriniai darbai), kurių nuosavybės teisė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu. UAB „RESEFAS“ internetinėje parduotuvėje  „resefas.lt“  pateikta autorinė prekė yra eksponuojama ir parduodama su autoriaus leidimu, įforminta šalių susitarimu įstatymų nustatyta tvarka. Autorystės teisingumą patvirtina autorius, pateikdamas (parduodamas) prekę internetinei parduotuvei, pasirašydamas prekės (autorinio darbo, kūrinio) pardavimo sutartį. Atsakomybė už informacijos apie autorystę teisingumą ir sankcijos dėl nesąžiningų veiksmų (plagiato) tenka prekę pateikusiai šaliai . Taip pat Pirkėjui  yra suteikiama papildoma galimybė, kylant papildomos informacijos poreikiui, komunikuoti su Pardavėju elektroniniu paštu arba telefonu. Kontaktinė informacija yra nurodyta elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“.

Prekių pardavimo bei pristatymo kaina

Direktyvos 97/7/EB  4 str. 1 dalies c ir d punktų nuostatos atkartotos CK 6.366 str. 1,2 ir 5 dalies 3 ir 4 punktuose.  Elektroninės komercijos direktyvos 2000/31/EB 5 str. 2 dalyje įtvirtinta, kad be kitų Bendrijos teise nustatytų reikalavimų, valstybės  narės  bent  jau  užtikrina,  kad  jeigu  informacinės  visuomenės  paslaugose  pateikiama nuoroda į kainas, jos turi būti nurodytos aiškiai ir nedviprasmiškai, ir ypač privalu nurodyti, ar į jas įskaičiuoti mokesčiai ir pristatymo išlaidos, o taip pat bet kokie papildomi mokesčiai. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje „resefas.lt“ ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Pardavėjas nėra PVM mokėtojas. Visos kainos nurodytos yra galutinės.

Prekių pristatymo sąlygos

ES nuotolinės prekybos sutarčių direktyvos 97/7/EB 7 straipsnis  įtvirtina vartotojų teises į tinkamą  tiekiamų prekių  ar teikiamų paslaugų užsakymo įvykdymą. Lietuvos Respublikos teisės aktai šią, vartotojams suteiktą, teisę įgyvendina LR CK    6.366  str. 8 dalimi nustato, kad pardavėjas turi pateikti prekes per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos, jei sutartyje nenumatyta kitaip.  Tokia pati nuostata įtvirtinta  ir Vartotojų Teisių Gynimo  Įstatymo  17 str. 8 dalyje, bei  Ūkio ministro  įsakymo Nr. 258  6 punkte.

Įsigijus prekes UAB „RESEFAS“ elektroninėje parduotuvėje „resefas.lt“, įsigytos prekės Jums bus pristatytos nurodytu adresu Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos šalyse bei ne Europos Sąjungos šalyse per DPD LIETUVA kurjerių tarnybą. Prieš pristatydamas prekes, kurjeris arba atsiųs žinutę su planuojamu pristatymo laiku, arba paskambins Jūsų nurodytu telefonu bei suderins tikslų pristatymo laiką. Kitas pristatymo būdas – siunta pristatoma į artimiausią pašto skyrių. Kliento nurodytu adresu gaunamas pranešimas apie atkeliavusią siuntą. Su šiuo pranešimu bei asmens tapatybę liudijančiu dokumentu pašto skyriuje siuntinį galima atsiimti.

Pastaba: Už „užnešimo iki durų“ paslaugą reikia sumokėti papildomai, pirkimo metu pasirinkite pristatymo būdą “Pristatymas su užnešimu į butą“. Neužsisakius šios paslaugos, kurjeris pristatys prekes iki Jūsų nurodyto adreso.

Dažniausiai prekės pristatomos per 1- 3 d.d. po apmokėjimo gavimo. Šventiniu laikotarpiu ar į kaimo vietoves siuntimas gali trukti iki 7 d.d.nuo užsakymo patvirtinimo dienos, jei prekės buvo užsakytos darbo dienomis iki 14 val.  Jeigu prie prekių aprašymo nurodytas kitoks pristatymo terminas, prekės bus pristatomos nurodytu terminu. Užsakant prekes iš gamintojų katalogų arba tiesiogiai per vadybininkus, prekių pristatymas gali užtrukti nuo 14 iki 30 dienų.

Prekių pristatymo kaina

Prekių pristatymo kaina Lietuvos Respublikos teritorijoje  – 6,36 Eur. už siuntą.  Siuntos svoris iki 3 kg. Didesnio svorio siuntos pristatymo kaina derinama atskiru susitarimu.

Visos nurodytos prekių pristatymo kainos yra su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Jeigu Jums iškilo klausimų dėl prekių pristatymo, „resefas.lt“ konsultantai atsakys į visus Jūsų klausimus.

Apmokėjimo sąlygos ir būdai

                      UAB „RESEFAS“ internetinėje parduotuvėje „resefas.lt“ galite atsiskaityti žemiau nurodytu būdu:

 • paprastu pavedimu pagal išankstinę sąskaitą.  UAB „RESEFAS“ banko duomenys:

UAB „RESEFAS“
Įmonės kodas 135072238

PVM mokėtojo kodas LT350722314
Atsiskaitomoji sąskaita: LT157300010002505102

AB SWEDBANK bankas, banko kodas: 73000

Šunskų g. 5-1, Kaunas LT-46395

GSM: +37066367484

E.paštas: info@resefas.lt

Paskirtyje nurodykite išankstinės sąskaitos numerį.

Mokėjimas už prekes ir paslaugas elektroninės bankininkystės sistema

resefas.lt“ garantuoja saugų atsiskaitymo būdą.

 1. Išsirinkite prekes ir įkelkite jas į krepšelį.
 2. Prekių krepšelyje spauskite mygtuką „Pirkti pasirinktas prekes“.
 3. Apmokėjimo skiltyje pažymėkite banką, per kurį mokėsite už pasirinktas prekes.
 4. Užpildę visą reikiamą informaciją ir paskutiniame žingsnyje paspaudę mygtuką „Vykdyti pirkimą“, pateksite į elektroninės bankininkystės sistemą, kurioje galėsite dar kartą peržiūrėti pirkimo informaciją.
 5. Paspaudę mygtuką „Tęsti mokėjimą“ patvirtinsite pirkimą ir jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite išankstinio apmokėjimo sąskaitą.
 6. Apmokėję už prekes sulauksite „resefas.lt“ pranešimo apie sėkmingą pirkimą bei užsakymo kopijos į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Prekių grąžinimas

                      Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ bei Vartotojų teisių gynimo įstatymo 17 str. 8 dalies nuostatomis. Išsami UAB „RESEFAS“ elektroninėje parduotuvėje „resefas.lt“ parduotų prekių keitimo bei grąžinimo procedūra yra pateikta  elektroninės parduotuvės skyriuje „PIRKIMO TAISYKLĖS“. Jeigu elektroninėje parduotuvėje „resefas.lt“ internetu pirkta prekė Jums netiko –  nedelsiant informuokite Pardavėją apie tai el. paštu : info@resefas.lt užpildę ir atsiuntę “Prekės grąžinimo ar keitimo prašymą”.

Per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos bet kurį pirkinį Jūs ga

keisti į kitą dydį;

keisti prekę į kitą modelį;

susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Svarbu! Transporto išlaidos nėra grąžinamos.

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės.

Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

Prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.

Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Šunskų g. 5-1, Kaunas, darbo dienomis nuo 09.00 iki 18.00 valandos. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.

Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas „resefas.lt“ „ Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas” ir pirkimą parduotuvėje „resefas.lt“ įrodantis dokumentas (Sąskaita faktūra)

resefas.lt“ darbuotojas,  gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, UAB „RESEFAS“ įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.