Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje “resefas.lt” susijusios nuostatos.
 2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, komentuoja bei vertina prekes ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).
 3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir UAB „Resefas“ (toliau – Pardavėjas) (įmonės kodas 135072238, registracijos adresas – šunskų g. 5-1, Kaunas LT-46395).
 4. Klientas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Toliau > Apmokėjimas“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės paslaugomis.
 5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo “resefas.lt” puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo. Ši taisyklių redakcija galioja nuo 2018 m. balandžio mėnesio 1 dienos.
 6. Pirkti šioje internetinėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.
 7. Pirkėjas, sutikdamas su “resefas.lt” Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes “resefas.lt” internetinėje parduotuvėje.

Asmens duomenų apsauga

 1. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje “resefas.lt“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas praneša, šioje sutartyje aptarta tvarka, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 2. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas) būtų tvarkomi įmonės UAB “Resefas” analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, net ir tuo atveju, jei užsiregistravęs neišsirinks jam tinkamos prekės. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo UAB „Resefas“ elektroninėje parduotuvėje „resefas.lt“  tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai.
 3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat nepageidaujantis, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą el. adresu info@resefas.lt.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Apmokėti”.
 2. “resefas.lt” nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad “resefas.lt” patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
 3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.
 4. Kiekviena pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma “resefas.lt” internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
Pirkėjo teisės:

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje “resefas.lt” šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve “resefas.lt“ , pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) arba paskambinę telefonu +37066367484 ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.  Pirkėjo teisė reglamentuoja ES nuotolinės prekybos sutarčių direktyvos  97/7/EB 6 str. 1 dalis,  Lietuvos Respublikos  Civilinio Kodekso 6.367 str. 1 dalis.

Pirkėjo įsipareigojimai:

 1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 3. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve “resefas.lt”, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
Pardavėjo teisės:

 1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis “resefas.lt” arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
 4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą – banko pavedimu/elektroninės bankininkystės sistema, nesumoka už prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo.

Pardavėjo įsipareigojimai:

 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis “resefas.lt” teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir “Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos” nustatytus atvejus.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo pasirinktu adresu, šioje sutartyje aptartomis sąlygomis.
 4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per protingą terminą, bet neilgiau kaip per 15 (penkioliką) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Visos kainos nurodytos yra galutinės.
 2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  1. Apmokėjimas banko pavedimu/internetinės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į UAB „Resefas“ banko sąskaitą.
 1. Atsiskaitydamas šių Taisyklių straipsnio “Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai” 2 punkto 1 dalimi –  banko pavedimu, pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių straipsnio “Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai” 4 d., numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Pirkėjui pateikus užsakymą, išankstinio apmokėjimo sąskaitą jis gauna elektroniniu paštu, nurodytu registracijos formoje. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje.

Prekių pristatymas

 1. Prekių pristatymas Pirkėjui vykdomas per kurjerį. Prekių pristatymo paslaugą vykdo siuntų gabenimo tarnyba DPD LIETUVA.

1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis.

1.3. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

1.4.  Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

1.5.  Prekių pristatymo mokestis Lietuvoje (kai siuntos svoris neviršija 3 kg.) – 6,36 Eur., Kuršių Nerijoje – 21,72 Eur. Pristatymo mokestis gali keistis, atsižvelgiant į siuntos/prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.

 1. Prekių atsiėmimas viename iš Lietuvos pašto skyrių:
  1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių, sumokėdamas 13,07 Eur. mokestį.
  2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau yra Lietuvos pašto skyriuje ir jį galima atsiimti.
  3. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
  4. Tuo atveju, kai užsakomos(-ų) prekės(-ių) svoris viršija daugiau negu 31,5 kg, prekių atsiėmimo iš Lietuvos pašto skyrių paslauga neteikiama.
 2. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, tačiau nurodyti terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.
 4. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
 6. Pirkėjas pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
 7. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, bei pristatymo kainos pateikiamos, “com” internetinės parduotuvės skyriuje “Prekių pristatymas”.

Prekių kokybės garantija, grąžinimas ir keitimas

 1. Kiekvienos “resefas.lt” parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 2. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
 3. Tuo atveju, kai Pardavėjas daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 4. Pardavėjas priima garantines prekes “resefas.lt” prekių pardavimo vietoje.
 5. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
 6. Norėdamas grąžinti prekę šių Taisyklių numatytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas Pirkėjui prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke.
 7. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršija keičiamos prekės vertės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas tarp prekių vertės, Klientas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui „resefas.lt“ elektroninės  parduotuvės asortimente.
 8. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Administratorius su Klientu neaptarė jos trūkumų, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

8.1 . Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

8.2.  Bendru sutarimu proporcingai sumažinti prekės kainą arba per protingą, abipusiai suderintą, terminą pašalinti prekės trūkumus;

8.3. Atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

8.4. Vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

 1. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
  6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 2. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Šunskų g. 5, Kaunas darbo dienomis nuo 09.00 iki 18.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šių Taisyklių straipsnio “Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai” 2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
 3. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis” bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.
 4. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Klientas.
 5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

Apsikeitimas informacija

 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu/registruotu paštu.
 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Atsakomybė

 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei “resefas.lt” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

Baigiamosios nuostatos

 • Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais. Nuotolinės prekybos  Europos sąjungos teisinio reglamentavimo nuostatos, atitinkamai yra perkeltos į nacionalinę teisę ir įgyvendinamos Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.
 • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalys įvykdys visus su ja susijusius įsipareigojimus.
 • Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.
 • Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.